torsdag 19. september 2019

Regnskap 2019 og budsjett 2020 for Åsane hagelag
Balanseposter
2 018 2 019

Aktiva
Kasse
1 690 655

Bank
138 845 165 193140 535 165 848Passiva
Kort gjeld
1 792 6 470

Egenkap. 1/1
123 290 138 743

Overskudd
15 454 20 634

Egenkap. 31/12
138 743 159 378140 535 165 848

Resultatregnskap


 Budsjett2 018 2 019 2 020

Inntekter
Inntekt møter
9 400 10 270 8 000

Inntekt kurs
800 4 250 3 000

Hagemarked
19 384 21 485 18 000

Ekstern støtte
1 286 4 026 4 000

Sum Inntekter
30 870 40 031 33 000Kostnader


Lokalleie
600


Foredrag
7 200 6 172 10 000

Møteutg.
785 2 569 3 000

Kursutg.
1 300 2 649 5 000

Utg marked
2 342 3 802 4 000

Rekvisita
871
1 000

Revisjon
600 600

Diverse
1 319 3 307 4 000

Gebyrer
399 298 500

Sum kostnader
15 416 19 396 27 500

Overskudd
15 454 20 634 5 500

tirsdag 17. september 2019

Årsrapport Åsane hagelag 01.10.2018 - 31.10.2018
Innledning
Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål og fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.


Styret
Styret ble valgt på årsmøte 01.10.2018 og har i perioden bestått av:
Leder: Hege Schei
Nestleder: Lisbeth Mathiesen
Sekretær: Anne Bente Kalstø
Kasserer: Erling Vårdal
Styremedlem: Gro Valestrand
Styremedlem: Eva Benedicte Danielsen Norman
Vara: Erling Vårdal
Vara: Sissel Hagen

Styremøter
Det har vært avholdt fem styremøter og blitt behandlet 42 saker.


Medlemmer
Medlemstallet var 138 ved periodens utgang. En nedgang på 14 medlemmer fra forrige periode.


Lagets aktivitet i meldingsåret:
Medlemsmøter
Det har vært fire møter i meldingsåret
03.10.18 Historiske hager i Bergen, ved Jo Erstad
05.02.19 Frømøte, ansvarlig Hege Schei, med hjelp fra resten av styret
19.03.19 Japanske hager, ved Bjørn Moe
30.04.19 Liljemøte, foredrag om liljer samt salg av liljer og noen peoner ved Peter Møller
Det var 60 fremmøtte på møtet om historiske hager ellers har oppmøtet vært på mellom 20 og 30 deltagere.
Medlemsmøtene er blitt holdt i lokalet Halvan på Åsane Storsenter. Årsmøtet ble holdt i Veten samme sted. Gerd Espelid har hatt ansvar for servering på medlemsmøtene våre.


Kurs
Det har blitt holdt fire kurs.
01.04.19 Pilfletting, ved Hege Schei. 5 deltagere.
22.08.19 Sylting og safting, ved Hege Schei og Lisbeth Mathiesen. 6 deltagere.
26.08.19 Plantefamilier og litt latin, ved Anne Bente Kalstø. 4 deltagere.
09.09.19 Plantefoto, ved Marianne Storaker. 5 deltagere.


Tips fra hagelagets medlemmer
I året som gikk, har lagets medlemmer holdt tre mindre kurs/samlinger om ulike emner, disse har vi ikke tatt betaling for.
07.03.19 Beskjæring av bærbusker og frukttrær, ved Hege Schei. 6 deltagere.
28. 03. 19 Bokashi, ved Liv Sundal. 11 deltagere.
28.05.19 Pallekarmer ved Henriette Kvalheim. 3 deltagere.


Hagevandringer
Laget har vært på tre hagevandringer.
03.06.19 i hagen til Marit Friberg. Ylva solgte planter. 8 deltagere.
18.06.19 i hagen til Heidi Rye Høyforslett. 8 deltagere.
19.08.19 omvisning i hagen på Damsgård hovedgård. 13 personer.


Hagemarked
Årets hagemarked ble holdt 25. mai sammen med Sommermarkedet ved U82, kl.11-14.
Hagemarkedet var godt besøkt, og vi hadde en inntekt på ca. kr. 20 000.
Hagemarkedskomiteen besto av Kerstin Karlsen, Liv Sundal og Reidun Karlsen.


Elly Prestegård solgte planter og Liv Sundal pynt til hagen. Begge med provisjon til hagelaget.


Annet
Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Det har ikke vært dyrket grønnsaker på gården i år, men et staudebed holdes i hevd, og et nytt er laget.
Laget har et godt samarbeid med Kulturkontoret i Åsane og frivillighetssentralen blant annet i forbindelse med hagemarkedet. Det er også satt opp noen pallekarmer utenfor U82, ved pilhytten.
Hege Schei har skrevet 11 Hagerelaterte artikler. De fleste i Åsane Tidende, men også et innlegg i Hagetidende om pilhytter.
23.mars 2019 på representantmøtet til Hageselskapet Hordaland, stilte Hege Schei.
På årsmøtet vår 2019 til Åsane Kulturråd, deltok Lisbeth Mathiesen.
8.april 2019, på møtet med Bærekraftig liv om framtidig samarbeid deltok Hege Schei og Lisbeth Mathiesen.
28. og 29.september på ide og planleggingsmøtet til Hageselskapet Hordaland, deltok Reidun Karlsen.
Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og aktivitetssidene til Bergens tidende. Laget har også egen Facebookside og egen blogg.


Økonomi
Inntekten i perioden var på kr. 40 031 og utgiftene på kr. 19 396, det vil si et overskudd på kr. 20 634. Ved periodens utgang var kassabeholdningen på kr. 655 og bankinnskudd på kr. 165 193., totalt en egenkapital kr. 165 848.


Tertnes 01.10.2019


Leder: Hege Schei

Nestleder: Lisbeth Mathiesen

Sekretær: Anne Bente Kalstø

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: Gro Valestrand

Styremedlem: Eva Benedicte Danielsen Norman

Vara: Erling Vårdal

Vara: Sissel Hagen
lørdag 14. september 2019

Regnsakp Åsane Hagelag 2019 - før revidering


Regnskap Åsane Hagelag 2019
BalanseposterAktivaKasse

655,00

Bank

165 192,72165  847,72

PassivaKort gjeld

6  470,00

Egenkap. 1/1
138 743,47


Overskudd 2019
20 634,25


Egenkap. 31/12

159 377,72165  847,72
ResultatregnskapInntekterInntekt møter

10 270,00

Inntekt kurs

4 250,00

Hagemarked

21  485,00

Ekstern støtte

4  025,65

Hagelagstur

0,00

Sum Inntekt

40 030,65

KostnaderForedrag

6  172,38

Møteutg.

2 568,70

Kursutg.

2  648,97

Utg marked

3  801,80

Revisjon

600,00

Diverse

3 306,80

Gebyrer

297,75

Støtte lokallagSum kostnader

19 396,00

Overskudd

20 634,25

mandag 24. september 2018

Årsmelding 2018, 31.10.2017 – 01.10.2018


nnledning
Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsens positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

Styret
Styret ble valgt på årsmøte 31.10.2017 og har i perioden bestått av:
Leder: Hege Schei
Nestleder: Liv Sundal
Kasserer: Erling Vårdal
Sekretær: Anne Bente Kalstø
Styremedlem: Bente Lorentzen
Varamedlemmer: Henriette Kvalvik og Lisbeth Mathiesen
Styremøter
Det har vært avholdt fire styremøter og blitt behandlet 32 saker.
Medlemmer
Medlemstallet var 152 ved periodens utgang, en nedgang på tre medlemmer fra forrige periode. Det er kommet 10 nye medlemmer i perioden, 13 har sluttet.
Lagets aktiviteter i meldingsåret
Hagelagsmøter
Det har vært fem møter i meldingsåret:
 • 31.oktober 2017: Hager i Skottland v/ Esther Irgens, Hege Schei og Liv Sundal
 • 6.februar 2018: Fra frø til plante v/ Hege Schei, Liv Sundal og Anne Bente Kalstø
 • 6.mars 2018: Glade fugler i hagen v/ Arild Breistø
 • 8.mai 2018i: Pelargonia et mangfold av muligheter v/ Anne Sørensen
 • 4.september 2018: Helse og hage v/ Geir Flatabø


I gjennomsnitt har det vært rundt 25 personer på medlemsmøtene.
Medlemsmøtene er blitt holdt i lokalet Halvan på Åsane Storsenter. Årsmøtet blir holdt i Veten samme sted. Gerd Espelid har hatt ansvar for servering ved medlemsmøtene våre.
Hagemarked
Årets hagemarked ble holdt 26.mai på parkeringsplassen ved Ulset barnehage i tidsrommet kl.11-14. Marit Friberg solgte egenproduserte planter mot provisjon. Vi hadde også en stand på Sommermarkedet ved U82, med blant annet salg av chutney og demonstrasjon av pilfletting. Hege og Liv sto for dette.
Hagemarkedet var godt besøkt og laget hadde en nettoinntekt på ca. kr.20.000
Hagemarkedskommiteen besto av Kerstin Karlsen og Reidun Karlsen.


Pilhytte
Seks av lagets medlemmer, Liv Sundal, Nina og Marie Furre, Gerd Espelid, Karen Helene Brun Halvorsen og Hege Schei møttes 2.juni til fletting av pilhytte utenfor U82. Laget fikk et tilskudd til dette på 3000 kr fra Sparebanken Vest. Dette var et samarbeid med Frivillighetssentralen i Åsane som sto for grunnarbeidet.

Hagevandring
6.mai, hagevandring hos Wenche Ytreland. Svein Vindenes demonstrerte bruk av tare som gjødsel. Ca.15 deltagere.
15. august, hagevandring hos Roy Scholten. 5 deltagere.

Annet
Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Hagelagsmedlemmer ble i vår invitert til dyrking av grønnsaker til eget bruk på Almåsgården. Under ledelse av Liv Aasmul er en gruppe på fire kommet godt i gang med grønnsakdyrkingen.
Laget har hatt et godt samarbeid med Kulturkontoret i Åsane og frivillighetssentralen blant annet med markedsføring og pilhytteprosjektet. I forbindelse med hagemarkedet samarbeides det med Ulset barnehage.
Hege Schei har skrevet ti hagerelaterte artikler i Åsane Tidende. Laget/lagsmedlemmer er omtalt i tre artikler i samme avis.
Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og aktivitetssiden til Bergens tidende og Bergensavisen samt på kulturkontoret i Åsane sine Facebook sider. Ellers er laget aktivt på Facebook og har egen blogg.
På årsmøtet til fylkeslaget 10.mars stilte Hege Schei.
På ide og planleggingsmøte 22.og 23. september deltok Hege Schei en av dagene. Hun hadde også et innlegg om sosiale medier.
Økonomi
Inntekten i perioden var på kr 30 870, utgiftene på kr 15 416, det vil si et overskudd på kr 15 454. Laget har kr 140 535 tilsammen i bankinnskudd og kassabeholdning og har ingen gjeld.
Tertnes 02.10.2018
Leder: Hege Schei
Nestleder: Liv Sundal
Kasserer: Erling Vårdal
Sekretær: Anne Bent Kalstø
Styremedlem: Bente Lorentzen

tirsdag 18. september 2018

Med forbehold om revisors godkjenning.


Balanseposter
2 017 2 018
AktivaKasse
600
1 690
Bank
129 590
138 845


130 190
140 535

PassivaKort gjeld
6 900
1 792
Egenkap. 1/1 122 674
123 290
Overskudd 616
15 454
Egenkap. 31/12
123 290
138 743


130 190
140 535
Resultatregnskap
2 017 Budsj 2018 2 018 Budsj 2019
InntekterInntekt møter 9 990 12 000 9 400 12 000
Inntekt kurs 10 890 6 000 800 6 000
Hagemarked 21 508 17 000 19 384 17 000
Ekstern støtte 4 309 4 000 1 286 2 500
Hagelagstur
4 000
4 000
Sum inntekter 46 697 43 000 30 870 37 500

KostnaderMøteutg. 13 681 16 000 8 585 14 000
Kursutg. 7 640 6 700 1 300 7 000
Utg marked 2 988 1 500 2 342 2 000
Hagelagstur 10 663 3 000
5 000
Rekvisita 949 1 000 871 1 000
Revisjon 600 600 600 600
Diverse 6 812 3 000 1 319 3 000
Gebyrer 748 500 399 500
Støtte lokallag 2 000


Sum kostnader 46 081 32 300 15 416 33 100
Overskudd 616 10 700 15 454 4 400

tirsdag 17. oktober 2017

Regnskap 2017 budsjett 2018 (med forbehold om revisors godkjennelse)


Balanseposter
2017
Aktiva


Kasse
600
Bank
129590


130190
Passiva


Kort gjeld
6900
Egenkap. 1/1 122674

Overskudd 2017 616

Egenkap. 31/12
123290


130190
Resultatregnskap2016 2017 Budsj 2018
Inntekter


Inntekt møter 15301 9990 12000
Inntekt kurs 15551 10890 6000
Hagemarked 18318 21508 17000
Ekstern støtte 4620 4309 4000
Hagelagstur

6000
Sum Inntekter 53790 46697 45000
Kostnader


Lokalleie 3800 4150 4000
Foredrag 18710 7765 10000
Møteutg.
1767 2000
Kursutg. 4472 7640 6700
Utg marked 5337 2988 1500
Hagelagstur
10663 7200
Rekvisita 759 949 1000
Revisjon 1000 600 600
Regnskapsprog. 1485

Diverse 3606 6812 4000
Gebyrer 108 748 500
Støtte lokallag
2000
Sum kostnader 39276 46081 37500
Overskudd 14514 616 7500

tirsdag 10. oktober 2017

Årsmelding 26.10.2016 - 30.10.2017


Innledning


Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap

og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, 

vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap 

har som formål å fremme hageglede, bærekraftig 

hagekultur og landskapspleie, samt grønne 

omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte 

menneske, familien og samfunnet.

Styret


Styret ble valgt på årsmøtet 25. oktober 2016 og har 

i perioden bestått av:
Leder: Hege Schei


Nestleder: Liv Sundal


Kasserer: Erling Vårdal


Sekretær: Henriette Kvalvik


Styremedlem: Bente Lorentzen


Varamedlem: Anne Bente Kalstø og Mariann Furre


Styremøter


Det har vært avholdt 5 styremøter og blitt behandlet 

38 saker.


Medlemmer


Det var 156 medlemmer ved periodens utgang, en 

nedgang på 3 medlemmer fra forrige periode. Det er 

kommet 12 nye medlemmer i perioden.


Lagets aktiviteter i meldingsåret


Hagelagsmøter


Det har vært 6 møter i meldingsåret


 • 25.oktober 2016: Kreativ hagedesign v/ Linda 

  Kausland.

 •  22. november 2016: Haging med barn v/Anne 

  Myklebust Lynngård.

 • 14. februar 2017: Bier og blomster v/ Sissel 

  Goodgame fra Sotra birøkterlag
  .
 • 14. mars 2017: Dyrk egen økologisk mat i 

  pallekarmer v/ Kari Bøckman fra Stend 

  jordbruksskole.

 • 27. april 2017: Spiselige ville vekster v/ Rita 

  Amundsen.

 • 12. september 2017: Humle og øl v/ Kåre Frøland.Gjennomsnittlig har det vært 26 personer på 

medlemsmøtene.


De fleste medlemsmøter samt årsmøtet er blitt holdt 

i lokalet Halvan på Åsane Storsenter, og Gerd 

Espelid har hatt ansvaret for serveringen ved 

møtene våre.


Hagemarked


Årets hagemarked ble holdt 27. mai på 

parkeringsplassen ved Ulset barnehage i tidsrommet 

kl. 11-14. Også i år hadde vi Equus og Elly 

Prestegård som eksterne gjesteselgere. Markedet 

var godt besøkt og laget hadde en nettoinntekt på 

ca.kr. 20.000. Hagemarkedskomiteen 2017 besto av 

følgende medlemmer: Siv Ødemotland, Heidi Rye 

Høyforslett og Anne Grethe Kvamme.

Hagelagstur


Hagelagsturen til Skottland ble avholdt i perioden 

9-12. juni 2017.16 personer deltok, og hagelaget 

betalte en rabatt på kr. 600,- per medlem.
Hagevandring


22. august 2017: Hagevandring hos Frode Tufte på 

Meland. 20 personer deltok.

Kurs/studievirksomhet


 • Kurs i beskjæring i samarbeid med Almåsgårdens 

  venner. 13 personer deltok.

 • Studiering om pallekarmer med 6 deltagere.

 • Studiering om pilfletting med 11 deltagere.
Annet


Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens 

venner, og Liv Aasmul representerte laget ved deres 

årsmøte. Det har vært gjennomført en dugnad på 

Almåsgården med etablering av et staudebed.


Hagelaget samarbeider også med Midtbygda 

sykehjem der Hege Schei er representant. I 

forbindelse med hagemarkedet samarbeides det med 

Ulset barnehage.


Det har i tillegg kommet forespørsel fra Salhus 

trikotasjemuseum, Almåsdagene og Bondens marked 

om deltagelse i deres arrangementer, men dette lot 

seg ikke gjennomføre i dette meldingsåret p.g.a 

kollisjon med egne arrangement.
Hagelaget har utlån av en del bøker på 

hagelagsmøtene våre.
 
Hege Schei og Erling Vårdal representerte laget på 

Hageselskapet Hordaland sitt årsmøte 18.mars 

2017. Erling holdt et foredrag om regnskapsførsel.
 
Henriette Kvalvik deltok på Hageselskapet 

Hordaland sitt seminar på Stend 10. juni 2017.


Liv Sundal og Anne Bente Kalstø deltok på idé- og 

planleggingsmøte 29-30. september i år.
Hege Schei har skrevet hagerelaterte artikler til 

Åsane Tidende når de har hatt fulldistribusjon. 

Tilsammen er det blitt 7 artikler inkludert en 

reportasje fra lagets Skottlandstur.
 
Laget legger også ut sine aktiviteter på 

hageselskapet.no, i Hageselskapets blad Norsk 

Hagetidend og til aktivitetssidene til Bergens 

Tidende og Bergensavisen. Ellers er laget aktiv på 

både blogg og facebook.På Facebook lagde vi en

adventskalender med spørsmål om planter, og 

hagebok som premie.
Økonomi


Inntektene i perioden var på kr 46.697 og utgiftene 

var på kr 46.081, dvs. et overskudd på kr 616. 

Laget har ca. kr. 130.000 i bankinnskudd, og har 

ingen gjeld.
Regnskap og budsjett


Vedlagt følger årsregnskap samt budsjett for neste 

periode. Fullstendig og revidert årsregnskap med 

balanse legges fram på årsmøtet 31. oktober 2017.


Tertnes 03.10.17Leder: Hege Schei


Nestleder: Liv Sundal


Kasserer: Erling Vårdal


Sekretær: Henriette Kvalvik


Styremedlem: Bente Lorentzen