mandag 12. september 2016


VEDTEKTER FOR ÅSANE HAGELAG


§ 1 TILSLUTNING
 

Åsane Hagelag er tilsluttet Det norske Hageselskap 

gjennom Hageselskapets fylkesavdeling i Hordaland. 

Lagets formål er å fremme hagesak, hagekultur, 

landskapspleie og nærmiljøsaker innen sitt distrikt 

etter de retningslinjer som er fastsatt i disse

vedtekter og i samsvar med fylkesavdelingens og 

Hageselskapets vedtekter, mål og program.


 
§ 2 ARBEIDSMÅTE
 
Laget søker å nå sine mål ved:
 
a) Å verve hagedyrkere og andre interesserte som medlemmer.
 
b) Å gi medlemmene faglig hjelp og rettledning ved foredrags- og 

diskusjonsmøter, hagevandringer, kurs, studieringer, turer og 

lignende.
 
c) Å organisere hagemarked, utstillinger og sørge for god kontakt 

med lokalpresse og radio/TV.
 
d) Å organisere gode rabattavtaler og felleskjøp av gjødsel, 

jordforbedringsmidler, frø, blomsterløk, planter, redskap m.m.

 
§ 3 MEDLEMSKAP
 
Medlemmer av hagelaget er alle som godtar lagets vedtekter og 

betaler den fastsatte årskontingenten til Det norske hageselskap. 

Utmelding skal skje skriftlig. Hvert betalt medlemskap har en 

stemme. Alle medlemmer kan velges inn i styret og/eller som 

representant for laget.

 
§ 4 LAGETS LEDELSE
 
Hagelaget ledes av et styre som består av leder, 4 medlemmer og 

to varamedlemmer.
Styrets leder velges særskilt og for 1 år, de øvrige normalt for 2 år. 

Hele styret bør ikke stå på valg samtidig, og for å hindre dette kan 

styre- og varamedlemmer velges for 1 år.
 
- Funksjonstid for styreleder er maksimalt 6 år.
 
- Funksjonstid for styre- og varamedlemmer er maksimalt 8 år.
Styret konstituerer seg selv. Nestleder og sekretær skal velges 

blant styremedlemmene. Styret velger også kasserer og 

studieleder, men ved behov kan disse funksjonene plasseres   

utenfor styret.En valgkomite på 3 personer fremmer forslag til valg av styre og 

revisor.Styret fremmer forslag til valg på valgkomite.
Det kan nedsettes komiteer for særskilte oppgaver etter 

godkjenning av årsmøtet.Styret fremmer forslag til årsmøtet på eventuelle komiteledere.

 

§ 5 STYRETS OPPGAVE
 
Styrets oppgave er å lede arbeidet i samsvar med vedtektene og 

vedtak fattet av årsmøtet. For at et styrevedtak skal være gyldig 

må minst 4 styre- eller varamedlemmer ha stemt, og derav minst 3 

stemt for vedtaket.
Lederen koordinerer arbeidet og er lagets ansikt utad.


Nestlederen tar ansvar for lagets informasjon utad.


Sekretæren skriver møtereferat og årsmelding samt rapporterer til 

Hageselskapet sentralt og på fylkesnivå.


Kassereren fører løpende regnskap for laget og holder styret 

orientert om den økonomiske utviklingen. Kassereren fører 

årsregnskap og hjelper til med å sette opp budsjett samt har ansvar 

for rapportering til Brønnøysund.


Studieleder fremmer forslag om kurs og studieringer, setter opp 

studieplan og søker om godkjenning og økonomisk støtte der det

er aktuelt.


Øvrige styremedlemmer er behjelpelig med å gjennomføre saker 

som styret behandler.

 
§ 6 REGNSKAP
 
Regnskapsperioden er fra 1. oktober i inneværende år til 30. 

september neste år.§ 7 ÅRSMØTE


Årsmøte skal holdes hvert år. Tidspunktet for årsmøtet gjøres 

kjent for lagets medlemmer med minst 6 ukers varsel. Innkalling 

med saksliste for årsmøtet gjøres kjent for medlemmene minst 2 

uker før møtet avholdes.


 

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal:
 
a) Velge møteleder og referent.
 
b) Behandle årsmelding og revidert regnskap for siste regnskapsår.
 
c) Drøfte budsjett og arbeidsplan for neste periode.


d) Velge leder i styret for 1 år.

e) Velge eventuelle styre- og varamedlemmer.
 
f) Velge revisor med 2 års funksjonstid.
 
g) Velge valgkomite på 3 medlemmer med 2 års funksjonstid.
 
h) Nedsette utvalg og komiteer etter forslag fra styret og utpeke 

ledere for bestemte oppgaver med mandat og instrukser for disse.
 
i) Drøfte andre saker som står oppført på årsmøtets saksliste.
Et eller flere valg skal foretas skriftlig hvis minimum 3 av de 

fremmøtte ber om dette.
Den som vil ha særskilte saker eller framlegg oppført på årsmøtets 

saksliste, må melde fra skriftlig til styret om dette minst 1 måned 

før årsmøtet skal holdes. Styret drøfter framlegg og saker som 

kommer inn og legger dem fram på årsmøtet sammen med en 

orientering om styrets syn.


 
Godkjent årsmelding, regnskap og resultatene av valgene på 

årsmøtet skal sendes Hageselskapet Hordaland straks etter 

årsmøtet og senest innen 1. desember. Frivillighetsregisteret i 

Brønnøysund skal informeres om endringer og aktuelle nettsider 

skal oppdateres.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst en 1/4 

av lagsmedlemmene krever det.

 
§ 8 PROKURA OG SIGNATUR
 
Prokura følger styrets leder. Signatur følger styrets leder, nestleder 

og kasserer i fellesskap. Endringer kan ikke gjøres uten at 

årsmøtet gjør vedtak med minst 2/3 flertall av de frammøtte.

 
§ 9 VEDTEKTSENDRING
 
Framlegg om endring av lagets vedtekter må være kommet inn til 

styret minst 2 måneder før årsmøtet. Styret legger saken fram på 

årsmøtet sammen med en orientering om styrets syn. Framlegget 

skal sendes ut sammen med innkallingen. For at årsmøtevedtaket 

om vedtektsendring skal være gyldig kreves minst 2/3 flertall av 

de fremmøtte.

 
§ 10 OPPLØSNING
 
Laget kan ikke oppløses uten at årsmøtet gjør vedtak om det med 

minst 2/3 flertall. Forslag om oppløsning av laget legges fram av 

styret. Ved oppløsning av laget overlates midlene til Hordaland 

fylkesavdeling av Det norske hageselskap til forvaltning i minst 5 

år. Blir det i 5-årsperioden dannet et nytt hagelag innen samme 

område, kan dette laget overta midlene når det godkjennes av 

fylkesavdelingen. Blir det ikke dannet nytt hagelag innen 5 år, 

tilfaller midlene fylkesavdelingen som nytter dem til fremme av 

hagesaken i distriktet.