tirsdag 17. oktober 2017

Regnskap 2017 budsjett 2018 (med forbehold om revisors godkjennelse)


Balanseposter
2017
Aktiva


Kasse
600
Bank
129590


130190
Passiva


Kort gjeld
6900
Egenkap. 1/1 122674

Overskudd 2017 616

Egenkap. 31/12
123290


130190
Resultatregnskap2016 2017 Budsj 2018
Inntekter


Inntekt møter 15301 9990 12000
Inntekt kurs 15551 10890 6000
Hagemarked 18318 21508 17000
Ekstern støtte 4620 4309 4000
Hagelagstur

6000
Sum Inntekter 53790 46697 45000
Kostnader


Lokalleie 3800 4150 4000
Foredrag 18710 7765 10000
Møteutg.
1767 2000
Kursutg. 4472 7640 6700
Utg marked 5337 2988 1500
Hagelagstur
10663 7200
Rekvisita 759 949 1000
Revisjon 1000 600 600
Regnskapsprog. 1485

Diverse 3606 6812 4000
Gebyrer 108 748 500
Støtte lokallag
2000
Sum kostnader 39276 46081 37500
Overskudd 14514 616 7500

tirsdag 10. oktober 2017

Årsmelding 26.10.2016 - 30.10.2017


Innledning


Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap

og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, 

vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap 

har som formål å fremme hageglede, bærekraftig 

hagekultur og landskapspleie, samt grønne 

omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte 

menneske, familien og samfunnet.

Styret


Styret ble valgt på årsmøtet 25. oktober 2016 og har 

i perioden bestått av:
Leder: Hege Schei


Nestleder: Liv Sundal


Kasserer: Erling Vårdal


Sekretær: Henriette Kvalvik


Styremedlem: Bente Lorentzen


Varamedlem: Anne Bente Kalstø og Mariann Furre


Styremøter


Det har vært avholdt 5 styremøter og blitt behandlet 

38 saker.


Medlemmer


Det var 156 medlemmer ved periodens utgang, en 

nedgang på 3 medlemmer fra forrige periode. Det er 

kommet 12 nye medlemmer i perioden.


Lagets aktiviteter i meldingsåret


Hagelagsmøter


Det har vært 6 møter i meldingsåret


 • 25.oktober 2016: Kreativ hagedesign v/ Linda 

  Kausland.

 •  22. november 2016: Haging med barn v/Anne 

  Myklebust Lynngård.

 • 14. februar 2017: Bier og blomster v/ Sissel 

  Goodgame fra Sotra birøkterlag
  .
 • 14. mars 2017: Dyrk egen økologisk mat i 

  pallekarmer v/ Kari Bøckman fra Stend 

  jordbruksskole.

 • 27. april 2017: Spiselige ville vekster v/ Rita 

  Amundsen.

 • 12. september 2017: Humle og øl v/ Kåre Frøland.Gjennomsnittlig har det vært 26 personer på 

medlemsmøtene.


De fleste medlemsmøter samt årsmøtet er blitt holdt 

i lokalet Halvan på Åsane Storsenter, og Gerd 

Espelid har hatt ansvaret for serveringen ved 

møtene våre.


Hagemarked


Årets hagemarked ble holdt 27. mai på 

parkeringsplassen ved Ulset barnehage i tidsrommet 

kl. 11-14. Også i år hadde vi Equus og Elly 

Prestegård som eksterne gjesteselgere. Markedet 

var godt besøkt og laget hadde en nettoinntekt på 

ca.kr. 20.000. Hagemarkedskomiteen 2017 besto av 

følgende medlemmer: Siv Ødemotland, Heidi Rye 

Høyforslett og Anne Grethe Kvamme.

Hagelagstur


Hagelagsturen til Skottland ble avholdt i perioden 

9-12. juni 2017.16 personer deltok, og hagelaget 

betalte en rabatt på kr. 600,- per medlem.
Hagevandring


22. august 2017: Hagevandring hos Frode Tufte på 

Meland. 20 personer deltok.

Kurs/studievirksomhet


 • Kurs i beskjæring i samarbeid med Almåsgårdens 

  venner. 13 personer deltok.

 • Studiering om pallekarmer med 6 deltagere.

 • Studiering om pilfletting med 11 deltagere.
Annet


Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens 

venner, og Liv Aasmul representerte laget ved deres 

årsmøte. Det har vært gjennomført en dugnad på 

Almåsgården med etablering av et staudebed.


Hagelaget samarbeider også med Midtbygda 

sykehjem der Hege Schei er representant. I 

forbindelse med hagemarkedet samarbeides det med 

Ulset barnehage.


Det har i tillegg kommet forespørsel fra Salhus 

trikotasjemuseum, Almåsdagene og Bondens marked 

om deltagelse i deres arrangementer, men dette lot 

seg ikke gjennomføre i dette meldingsåret p.g.a 

kollisjon med egne arrangement.
Hagelaget har utlån av en del bøker på 

hagelagsmøtene våre.
 
Hege Schei og Erling Vårdal representerte laget på 

Hageselskapet Hordaland sitt årsmøte 18.mars 

2017. Erling holdt et foredrag om regnskapsførsel.
 
Henriette Kvalvik deltok på Hageselskapet 

Hordaland sitt seminar på Stend 10. juni 2017.


Liv Sundal og Anne Bente Kalstø deltok på idé- og 

planleggingsmøte 29-30. september i år.
Hege Schei har skrevet hagerelaterte artikler til 

Åsane Tidende når de har hatt fulldistribusjon. 

Tilsammen er det blitt 7 artikler inkludert en 

reportasje fra lagets Skottlandstur.
 
Laget legger også ut sine aktiviteter på 

hageselskapet.no, i Hageselskapets blad Norsk 

Hagetidend og til aktivitetssidene til Bergens 

Tidende og Bergensavisen. Ellers er laget aktiv på 

både blogg og facebook.På Facebook lagde vi en

adventskalender med spørsmål om planter, og 

hagebok som premie.
Økonomi


Inntektene i perioden var på kr 46.697 og utgiftene 

var på kr 46.081, dvs. et overskudd på kr 616. 

Laget har ca. kr. 130.000 i bankinnskudd, og har 

ingen gjeld.
Regnskap og budsjett


Vedlagt følger årsregnskap samt budsjett for neste 

periode. Fullstendig og revidert årsregnskap med 

balanse legges fram på årsmøtet 31. oktober 2017.


Tertnes 03.10.17Leder: Hege Schei


Nestleder: Liv Sundal


Kasserer: Erling Vårdal


Sekretær: Henriette Kvalvik


Styremedlem: Bente Lorentzen