torsdag 19. september 2019

Regnskap 2019 og budsjett 2020 for Åsane hagelag
Balanseposter
2 018 2 019

Aktiva
Kasse
1 690 655

Bank
138 845 165 193140 535 165 848Passiva
Kort gjeld
1 792 6 470

Egenkap. 1/1
123 290 138 743

Overskudd
15 454 20 634

Egenkap. 31/12
138 743 159 378140 535 165 848

Resultatregnskap


 Budsjett2 018 2 019 2 020

Inntekter
Inntekt møter
9 400 10 270 8 000

Inntekt kurs
800 4 250 3 000

Hagemarked
19 384 21 485 18 000

Ekstern støtte
1 286 4 026 4 000

Sum Inntekter
30 870 40 031 33 000Kostnader


Lokalleie
600


Foredrag
7 200 6 172 10 000

Møteutg.
785 2 569 3 000

Kursutg.
1 300 2 649 5 000

Utg marked
2 342 3 802 4 000

Rekvisita
871
1 000

Revisjon
600 600

Diverse
1 319 3 307 4 000

Gebyrer
399 298 500

Sum kostnader
15 416 19 396 27 500

Overskudd
15 454 20 634 5 500

tirsdag 17. september 2019

Årsrapport Åsane hagelag 01.10.2018 - 31.10.2018
Innledning
Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål og fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.


Styret
Styret ble valgt på årsmøte 01.10.2018 og har i perioden bestått av:
Leder: Hege Schei
Nestleder: Lisbeth Mathiesen
Sekretær: Anne Bente Kalstø
Kasserer: Erling Vårdal
Styremedlem: Gro Valestrand
Styremedlem: Eva Benedicte Danielsen Norman
Vara: Erling Vårdal
Vara: Sissel Hagen

Styremøter
Det har vært avholdt fem styremøter og blitt behandlet 42 saker.


Medlemmer
Medlemstallet var 138 ved periodens utgang. En nedgang på 14 medlemmer fra forrige periode.


Lagets aktivitet i meldingsåret:
Medlemsmøter
Det har vært fire møter i meldingsåret
03.10.18 Historiske hager i Bergen, ved Jo Erstad
05.02.19 Frømøte, ansvarlig Hege Schei, med hjelp fra resten av styret
19.03.19 Japanske hager, ved Bjørn Moe
30.04.19 Liljemøte, foredrag om liljer samt salg av liljer og noen peoner ved Peter Møller
Det var 60 fremmøtte på møtet om historiske hager ellers har oppmøtet vært på mellom 20 og 30 deltagere.
Medlemsmøtene er blitt holdt i lokalet Halvan på Åsane Storsenter. Årsmøtet ble holdt i Veten samme sted. Gerd Espelid har hatt ansvar for servering på medlemsmøtene våre.


Kurs
Det har blitt holdt fire kurs.
01.04.19 Pilfletting, ved Hege Schei. 5 deltagere.
22.08.19 Sylting og safting, ved Hege Schei og Lisbeth Mathiesen. 6 deltagere.
26.08.19 Plantefamilier og litt latin, ved Anne Bente Kalstø. 4 deltagere.
09.09.19 Plantefoto, ved Marianne Storaker. 5 deltagere.


Tips fra hagelagets medlemmer
I året som gikk, har lagets medlemmer holdt tre mindre kurs/samlinger om ulike emner, disse har vi ikke tatt betaling for.
07.03.19 Beskjæring av bærbusker og frukttrær, ved Hege Schei. 6 deltagere.
28. 03. 19 Bokashi, ved Liv Sundal. 11 deltagere.
28.05.19 Pallekarmer ved Henriette Kvalheim. 3 deltagere.


Hagevandringer
Laget har vært på tre hagevandringer.
03.06.19 i hagen til Marit Friberg. Ylva solgte planter. 8 deltagere.
18.06.19 i hagen til Heidi Rye Høyforslett. 8 deltagere.
19.08.19 omvisning i hagen på Damsgård hovedgård. 13 personer.


Hagemarked
Årets hagemarked ble holdt 25. mai sammen med Sommermarkedet ved U82, kl.11-14.
Hagemarkedet var godt besøkt, og vi hadde en inntekt på ca. kr. 20 000.
Hagemarkedskomiteen besto av Kerstin Karlsen, Liv Sundal og Reidun Karlsen.


Elly Prestegård solgte planter og Liv Sundal pynt til hagen. Begge med provisjon til hagelaget.


Annet
Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Det har ikke vært dyrket grønnsaker på gården i år, men et staudebed holdes i hevd, og et nytt er laget.
Laget har et godt samarbeid med Kulturkontoret i Åsane og frivillighetssentralen blant annet i forbindelse med hagemarkedet. Det er også satt opp noen pallekarmer utenfor U82, ved pilhytten.
Hege Schei har skrevet 11 Hagerelaterte artikler. De fleste i Åsane Tidende, men også et innlegg i Hagetidende om pilhytter.
23.mars 2019 på representantmøtet til Hageselskapet Hordaland, stilte Hege Schei.
På årsmøtet vår 2019 til Åsane Kulturråd, deltok Lisbeth Mathiesen.
8.april 2019, på møtet med Bærekraftig liv om framtidig samarbeid deltok Hege Schei og Lisbeth Mathiesen.
28. og 29.september på ide og planleggingsmøtet til Hageselskapet Hordaland, deltok Reidun Karlsen.
Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og aktivitetssidene til Bergens tidende. Laget har også egen Facebookside og egen blogg.


Økonomi
Inntekten i perioden var på kr. 40 031 og utgiftene på kr. 19 396, det vil si et overskudd på kr. 20 634. Ved periodens utgang var kassabeholdningen på kr. 655 og bankinnskudd på kr. 165 193., totalt en egenkapital kr. 165 848.


Tertnes 01.10.2019


Leder: Hege Schei

Nestleder: Lisbeth Mathiesen

Sekretær: Anne Bente Kalstø

Kasserer: Erling Vårdal

Styremedlem: Gro Valestrand

Styremedlem: Eva Benedicte Danielsen Norman

Vara: Erling Vårdal

Vara: Sissel Hagen
lørdag 14. september 2019

Regnsakp Åsane Hagelag 2019 - før revidering


Regnskap Åsane Hagelag 2019
BalanseposterAktivaKasse

655,00

Bank

165 192,72165  847,72

PassivaKort gjeld

6  470,00

Egenkap. 1/1
138 743,47


Overskudd 2019
20 634,25


Egenkap. 31/12

159 377,72165  847,72
ResultatregnskapInntekterInntekt møter

10 270,00

Inntekt kurs

4 250,00

Hagemarked

21  485,00

Ekstern støtte

4  025,65

Hagelagstur

0,00

Sum Inntekt

40 030,65

KostnaderForedrag

6  172,38

Møteutg.

2 568,70

Kursutg.

2  648,97

Utg marked

3  801,80

Revisjon

600,00

Diverse

3 306,80

Gebyrer

297,75

Støtte lokallagSum kostnader

19 396,00

Overskudd

20 634,25