torsdag 20. oktober 2016

BALANSE 2016
Regn.16 Regn 15

Omløpsmidler

1910 Kasse 1700 3280
1930 Bank 122173,84 106256,97

Sum Omløpsmidler 123873,84 109536,97

SUM EIENDELER 123873,84 109536,97

EGENKAPITAL OG GJELD


Egenkapital

2000 Innskutt egenkapital 108061,97 108061,97
2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 14611,87 0

Sum Egenkapital 122673,84 108061,97

Kortsiktig Gjeld

2900 Kortsiktig gjeld 1200 1475

Sum Kortsiktig Gjeld 1200 1475

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 123873,84 109536,97

Regnskap 2016Driftsinntekter regn 16 regn15 budsj16 budsj15


3200 Billett, loddsalg 15301 11444 12000 16000
3210 Hagelagstur 0 0 9000 15000
3220 Salg plantemarked mm 18318 15052 15000 15000
3221 Flyttet til 3220 0 1350 0 0
3230 Studiegrupper 15551,2 3200 5000 2000
3240 Flyttet til 3220 0 660 0 0
3290 Medlemsverving 400 0 0 400
3310 Momskompensasjon 3408 2120 2000 2000
3400 Grasrotandel 812 1632,25 1500 1000
3490 Flyttet til 3230 0 1710 0 1000

Sum Driftsinntekter 53790,2 37168,25 44500 52400Driftskostnader

4300 Innkjøp av varer for salg 0 -1510,5 0 0
6300 Leie av lokaler -3800 -2350 -4000 -8000
6500 Inventar under 15000 0 -710,25 -1000 -1000
6700 Revisjonshonorar -1000 -600 -600 -600
6710 Medlemsmøte, kurs -4471,83 -3362,64 -4000 -4500
6720 Hagelagstur 0 0 -10000 -15000
6730 Utgifter plantemarked -5337,1 -2040 -1000 -500
6790 Foredrag, honorar -18710 -4984 -10000 -5000
6800 Kontorrekvisita -758,8 0 0 0
6804 Data/EDB-kostnader 0 0 -1000 0
6808 Regnskapsprogram -1485 0 0 0
6900 Porto -104 -300 -200 -1000
7100 Møteutg. eksterne møter -2751,6 -1881 -3000 -3500
7320 Annonser 0 0 0 -1500
7400 Blomster, gaver -750 -452 -2000 -1000
7410 Kontingent 0 -435 0 -1000
7420 Flyttet til 7100 0 -290,6 -500 -1500
7770 Bank og kortgebyrer -108 -313 -300 0

Sum Driftskostnader -39276,33 -19228,99 -37600 -44100DRIFTSRESULTAT 14513,87 17939,26 6900 8300Finansposter


Renteinntekter 98 93 0 80

Bankgebyr 0 0 0 -80

Sum Finansposter 98 93 0 0RESULTAT F SKATT 14611,87 18032,26 6900 8300Sum Skatter og årsdisp 0 0 0 0ÅRSRESULTAT 14611,87 18032,26 6900 8300

Forslag til budsjett 2016∕2017


Regnskap 2016 og forslag til budsjett 2016/2017


Driftsinntekter Regnskap 16 Budsjett 16 Budsjett 17
Billett, loddsalg 15301 12000 14000
Hagelagstur 0 9000 0
Salg plantemarked mm 18318 15000 16000
Studiegrupper 15551 5000 5000
Medlemsverving 400 0 400
Momskompensasjon 3408 2000 2000
Grasrotandel 812 1500 1000
Sum Driftsinntekter 53790 44500 38400
Driftskostnader


Leie av lokaler -3800 -4000 -4000
Inventar under 15000 0 -1000 -500
Revisjonshonorar -1000 -600 -600
Medlemsmøte, kurs -4472 -4000 -3500
Hagelagstur 0 -10000 -20000
Utgifter plantemarked -5337 -1000 -1500
Foredrag, honorar -18710 -10000 -10000
Administrasjon -2347 -1200 -2000
Møteutg. eksterne møter -2752 -3500 -2500
Blomster, gaver -750 -2000 -500
Bank og kortgebyrer -108 -300 -100
Sum Driftskostnader -39276 -37600 -45200
DRIFTSRESULTAT 14514 6900 -6800
Finansposter 98 0 100
RESULTAT 14612 6900 -6700