torsdag 20. oktober 2016

BALANSE 2016
Regn.16 Regn 15

Omløpsmidler

1910 Kasse 1700 3280
1930 Bank 122173,84 106256,97

Sum Omløpsmidler 123873,84 109536,97

SUM EIENDELER 123873,84 109536,97

EGENKAPITAL OG GJELD


Egenkapital

2000 Innskutt egenkapital 108061,97 108061,97
2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 14611,87 0

Sum Egenkapital 122673,84 108061,97

Kortsiktig Gjeld

2900 Kortsiktig gjeld 1200 1475

Sum Kortsiktig Gjeld 1200 1475

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 123873,84 109536,97

Regnskap 2016Driftsinntekter regn 16 regn15 budsj16 budsj15


3200 Billett, loddsalg 15301 11444 12000 16000
3210 Hagelagstur 0 0 9000 15000
3220 Salg plantemarked mm 18318 15052 15000 15000
3221 Flyttet til 3220 0 1350 0 0
3230 Studiegrupper 15551,2 3200 5000 2000
3240 Flyttet til 3220 0 660 0 0
3290 Medlemsverving 400 0 0 400
3310 Momskompensasjon 3408 2120 2000 2000
3400 Grasrotandel 812 1632,25 1500 1000
3490 Flyttet til 3230 0 1710 0 1000

Sum Driftsinntekter 53790,2 37168,25 44500 52400Driftskostnader

4300 Innkjøp av varer for salg 0 -1510,5 0 0
6300 Leie av lokaler -3800 -2350 -4000 -8000
6500 Inventar under 15000 0 -710,25 -1000 -1000
6700 Revisjonshonorar -1000 -600 -600 -600
6710 Medlemsmøte, kurs -4471,83 -3362,64 -4000 -4500
6720 Hagelagstur 0 0 -10000 -15000
6730 Utgifter plantemarked -5337,1 -2040 -1000 -500
6790 Foredrag, honorar -18710 -4984 -10000 -5000
6800 Kontorrekvisita -758,8 0 0 0
6804 Data/EDB-kostnader 0 0 -1000 0
6808 Regnskapsprogram -1485 0 0 0
6900 Porto -104 -300 -200 -1000
7100 Møteutg. eksterne møter -2751,6 -1881 -3000 -3500
7320 Annonser 0 0 0 -1500
7400 Blomster, gaver -750 -452 -2000 -1000
7410 Kontingent 0 -435 0 -1000
7420 Flyttet til 7100 0 -290,6 -500 -1500
7770 Bank og kortgebyrer -108 -313 -300 0

Sum Driftskostnader -39276,33 -19228,99 -37600 -44100DRIFTSRESULTAT 14513,87 17939,26 6900 8300Finansposter


Renteinntekter 98 93 0 80

Bankgebyr 0 0 0 -80

Sum Finansposter 98 93 0 0RESULTAT F SKATT 14611,87 18032,26 6900 8300Sum Skatter og årsdisp 0 0 0 0ÅRSRESULTAT 14611,87 18032,26 6900 8300

Forslag til budsjett 2016∕2017


Regnskap 2016 og forslag til budsjett 2016/2017


Driftsinntekter Regnskap 16 Budsjett 16 Budsjett 17
Billett, loddsalg 15301 12000 14000
Hagelagstur 0 9000 0
Salg plantemarked mm 18318 15000 16000
Studiegrupper 15551 5000 5000
Medlemsverving 400 0 400
Momskompensasjon 3408 2000 2000
Grasrotandel 812 1500 1000
Sum Driftsinntekter 53790 44500 38400
Driftskostnader


Leie av lokaler -3800 -4000 -4000
Inventar under 15000 0 -1000 -500
Revisjonshonorar -1000 -600 -600
Medlemsmøte, kurs -4472 -4000 -3500
Hagelagstur 0 -10000 -20000
Utgifter plantemarked -5337 -1000 -1500
Foredrag, honorar -18710 -10000 -10000
Administrasjon -2347 -1200 -2000
Møteutg. eksterne møter -2752 -3500 -2500
Blomster, gaver -750 -2000 -500
Bank og kortgebyrer -108 -300 -100
Sum Driftskostnader -39276 -37600 -45200
DRIFTSRESULTAT 14514 6900 -6800
Finansposter 98 0 100
RESULTAT 14612 6900 -6700

mandag 12. september 2016


VEDTEKTER FOR ÅSANE HAGELAG


§ 1 TILSLUTNING
 

Åsane Hagelag er tilsluttet Det norske Hageselskap 

gjennom Hageselskapets fylkesavdeling i Hordaland. 

Lagets formål er å fremme hagesak, hagekultur, 

landskapspleie og nærmiljøsaker innen sitt distrikt 

etter de retningslinjer som er fastsatt i disse

vedtekter og i samsvar med fylkesavdelingens og 

Hageselskapets vedtekter, mål og program.


 
§ 2 ARBEIDSMÅTE
 
Laget søker å nå sine mål ved:
 
a) Å verve hagedyrkere og andre interesserte som medlemmer.
 
b) Å gi medlemmene faglig hjelp og rettledning ved foredrags- og 

diskusjonsmøter, hagevandringer, kurs, studieringer, turer og 

lignende.
 
c) Å organisere hagemarked, utstillinger og sørge for god kontakt 

med lokalpresse og radio/TV.
 
d) Å organisere gode rabattavtaler og felleskjøp av gjødsel, 

jordforbedringsmidler, frø, blomsterløk, planter, redskap m.m.

 
§ 3 MEDLEMSKAP
 
Medlemmer av hagelaget er alle som godtar lagets vedtekter og 

betaler den fastsatte årskontingenten til Det norske hageselskap. 

Utmelding skal skje skriftlig. Hvert betalt medlemskap har en 

stemme. Alle medlemmer kan velges inn i styret og/eller som 

representant for laget.

 
§ 4 LAGETS LEDELSE
 
Hagelaget ledes av et styre som består av leder, 4 medlemmer og 

to varamedlemmer.
Styrets leder velges særskilt og for 1 år, de øvrige normalt for 2 år. 

Hele styret bør ikke stå på valg samtidig, og for å hindre dette kan 

styre- og varamedlemmer velges for 1 år.
 
- Funksjonstid for styreleder er maksimalt 6 år.
 
- Funksjonstid for styre- og varamedlemmer er maksimalt 8 år.
Styret konstituerer seg selv. Nestleder og sekretær skal velges 

blant styremedlemmene. Styret velger også kasserer og 

studieleder, men ved behov kan disse funksjonene plasseres   

utenfor styret.En valgkomite på 3 personer fremmer forslag til valg av styre og 

revisor.Styret fremmer forslag til valg på valgkomite.
Det kan nedsettes komiteer for særskilte oppgaver etter 

godkjenning av årsmøtet.Styret fremmer forslag til årsmøtet på eventuelle komiteledere.

 

§ 5 STYRETS OPPGAVE
 
Styrets oppgave er å lede arbeidet i samsvar med vedtektene og 

vedtak fattet av årsmøtet. For at et styrevedtak skal være gyldig 

må minst 4 styre- eller varamedlemmer ha stemt, og derav minst 3 

stemt for vedtaket.
Lederen koordinerer arbeidet og er lagets ansikt utad.


Nestlederen tar ansvar for lagets informasjon utad.


Sekretæren skriver møtereferat og årsmelding samt rapporterer til 

Hageselskapet sentralt og på fylkesnivå.


Kassereren fører løpende regnskap for laget og holder styret 

orientert om den økonomiske utviklingen. Kassereren fører 

årsregnskap og hjelper til med å sette opp budsjett samt har ansvar 

for rapportering til Brønnøysund.


Studieleder fremmer forslag om kurs og studieringer, setter opp 

studieplan og søker om godkjenning og økonomisk støtte der det

er aktuelt.


Øvrige styremedlemmer er behjelpelig med å gjennomføre saker 

som styret behandler.

 
§ 6 REGNSKAP
 
Regnskapsperioden er fra 1. oktober i inneværende år til 30. 

september neste år.§ 7 ÅRSMØTE


Årsmøte skal holdes hvert år. Tidspunktet for årsmøtet gjøres 

kjent for lagets medlemmer med minst 6 ukers varsel. Innkalling 

med saksliste for årsmøtet gjøres kjent for medlemmene minst 2 

uker før møtet avholdes.


 

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal:
 
a) Velge møteleder og referent.
 
b) Behandle årsmelding og revidert regnskap for siste regnskapsår.
 
c) Drøfte budsjett og arbeidsplan for neste periode.


d) Velge leder i styret for 1 år.

e) Velge eventuelle styre- og varamedlemmer.
 
f) Velge revisor med 2 års funksjonstid.
 
g) Velge valgkomite på 3 medlemmer med 2 års funksjonstid.
 
h) Nedsette utvalg og komiteer etter forslag fra styret og utpeke 

ledere for bestemte oppgaver med mandat og instrukser for disse.
 
i) Drøfte andre saker som står oppført på årsmøtets saksliste.
Et eller flere valg skal foretas skriftlig hvis minimum 3 av de 

fremmøtte ber om dette.
Den som vil ha særskilte saker eller framlegg oppført på årsmøtets 

saksliste, må melde fra skriftlig til styret om dette minst 1 måned 

før årsmøtet skal holdes. Styret drøfter framlegg og saker som 

kommer inn og legger dem fram på årsmøtet sammen med en 

orientering om styrets syn.


 
Godkjent årsmelding, regnskap og resultatene av valgene på 

årsmøtet skal sendes Hageselskapet Hordaland straks etter 

årsmøtet og senest innen 1. desember. Frivillighetsregisteret i 

Brønnøysund skal informeres om endringer og aktuelle nettsider 

skal oppdateres.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst en 1/4 

av lagsmedlemmene krever det.

 
§ 8 PROKURA OG SIGNATUR
 
Prokura følger styrets leder. Signatur følger styrets leder, nestleder 

og kasserer i fellesskap. Endringer kan ikke gjøres uten at 

årsmøtet gjør vedtak med minst 2/3 flertall av de frammøtte.

 
§ 9 VEDTEKTSENDRING
 
Framlegg om endring av lagets vedtekter må være kommet inn til 

styret minst 2 måneder før årsmøtet. Styret legger saken fram på 

årsmøtet sammen med en orientering om styrets syn. Framlegget 

skal sendes ut sammen med innkallingen. For at årsmøtevedtaket 

om vedtektsendring skal være gyldig kreves minst 2/3 flertall av 

de fremmøtte.

 
§ 10 OPPLØSNING
 
Laget kan ikke oppløses uten at årsmøtet gjør vedtak om det med 

minst 2/3 flertall. Forslag om oppløsning av laget legges fram av 

styret. Ved oppløsning av laget overlates midlene til Hordaland 

fylkesavdeling av Det norske hageselskap til forvaltning i minst 5 

år. Blir det i 5-årsperioden dannet et nytt hagelag innen samme 

område, kan dette laget overta midlene når det godkjennes av 

fylkesavdelingen. Blir det ikke dannet nytt hagelag innen 5 år, 

tilfaller midlene fylkesavdelingen som nytter dem til fremme av 

hagesaken i distriktet.