mandag 24. september 2018

Årsmelding 2018, 31.10.2017 – 01.10.2018


nnledning
Åsane hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsens positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

Styret
Styret ble valgt på årsmøte 31.10.2017 og har i perioden bestått av:
Leder: Hege Schei
Nestleder: Liv Sundal
Kasserer: Erling Vårdal
Sekretær: Anne Bente Kalstø
Styremedlem: Bente Lorentzen
Varamedlemmer: Henriette Kvalvik og Lisbeth Mathiesen
Styremøter
Det har vært avholdt fire styremøter og blitt behandlet 32 saker.
Medlemmer
Medlemstallet var 152 ved periodens utgang, en nedgang på tre medlemmer fra forrige periode. Det er kommet 10 nye medlemmer i perioden, 13 har sluttet.
Lagets aktiviteter i meldingsåret
Hagelagsmøter
Det har vært fem møter i meldingsåret:
  • 31.oktober 2017: Hager i Skottland v/ Esther Irgens, Hege Schei og Liv Sundal
  • 6.februar 2018: Fra frø til plante v/ Hege Schei, Liv Sundal og Anne Bente Kalstø
  • 6.mars 2018: Glade fugler i hagen v/ Arild Breistø
  • 8.mai 2018i: Pelargonia et mangfold av muligheter v/ Anne Sørensen
  • 4.september 2018: Helse og hage v/ Geir Flatabø


I gjennomsnitt har det vært rundt 25 personer på medlemsmøtene.
Medlemsmøtene er blitt holdt i lokalet Halvan på Åsane Storsenter. Årsmøtet blir holdt i Veten samme sted. Gerd Espelid har hatt ansvar for servering ved medlemsmøtene våre.
Hagemarked
Årets hagemarked ble holdt 26.mai på parkeringsplassen ved Ulset barnehage i tidsrommet kl.11-14. Marit Friberg solgte egenproduserte planter mot provisjon. Vi hadde også en stand på Sommermarkedet ved U82, med blant annet salg av chutney og demonstrasjon av pilfletting. Hege og Liv sto for dette.
Hagemarkedet var godt besøkt og laget hadde en nettoinntekt på ca. kr.20.000
Hagemarkedskommiteen besto av Kerstin Karlsen og Reidun Karlsen.


Pilhytte
Seks av lagets medlemmer, Liv Sundal, Nina og Marie Furre, Gerd Espelid, Karen Helene Brun Halvorsen og Hege Schei møttes 2.juni til fletting av pilhytte utenfor U82. Laget fikk et tilskudd til dette på 3000 kr fra Sparebanken Vest. Dette var et samarbeid med Frivillighetssentralen i Åsane som sto for grunnarbeidet.

Hagevandring
6.mai, hagevandring hos Wenche Ytreland. Svein Vindenes demonstrerte bruk av tare som gjødsel. Ca.15 deltagere.
15. august, hagevandring hos Roy Scholten. 5 deltagere.

Annet
Åsane hagelag samarbeider med Almåsgårdens venner. Hagelagsmedlemmer ble i vår invitert til dyrking av grønnsaker til eget bruk på Almåsgården. Under ledelse av Liv Aasmul er en gruppe på fire kommet godt i gang med grønnsakdyrkingen.
Laget har hatt et godt samarbeid med Kulturkontoret i Åsane og frivillighetssentralen blant annet med markedsføring og pilhytteprosjektet. I forbindelse med hagemarkedet samarbeides det med Ulset barnehage.
Hege Schei har skrevet ti hagerelaterte artikler i Åsane Tidende. Laget/lagsmedlemmer er omtalt i tre artikler i samme avis.
Laget legger ut aktivitetene sine på hageselskapet.no, i hageselskapets blad Norsk Hagetidende og aktivitetssiden til Bergens tidende og Bergensavisen samt på kulturkontoret i Åsane sine Facebook sider. Ellers er laget aktivt på Facebook og har egen blogg.
På årsmøtet til fylkeslaget 10.mars stilte Hege Schei.
På ide og planleggingsmøte 22.og 23. september deltok Hege Schei en av dagene. Hun hadde også et innlegg om sosiale medier.
Økonomi
Inntekten i perioden var på kr 30 870, utgiftene på kr 15 416, det vil si et overskudd på kr 15 454. Laget har kr 140 535 tilsammen i bankinnskudd og kassabeholdning og har ingen gjeld.
Tertnes 02.10.2018
Leder: Hege Schei
Nestleder: Liv Sundal
Kasserer: Erling Vårdal
Sekretær: Anne Bent Kalstø
Styremedlem: Bente Lorentzen

tirsdag 18. september 2018

Med forbehold om revisors godkjenning.


Balanseposter
2 017 2 018
AktivaKasse
600
1 690
Bank
129 590
138 845


130 190
140 535

PassivaKort gjeld
6 900
1 792
Egenkap. 1/1 122 674
123 290
Overskudd 616
15 454
Egenkap. 31/12
123 290
138 743


130 190
140 535
Resultatregnskap
2 017 Budsj 2018 2 018 Budsj 2019
InntekterInntekt møter 9 990 12 000 9 400 12 000
Inntekt kurs 10 890 6 000 800 6 000
Hagemarked 21 508 17 000 19 384 17 000
Ekstern støtte 4 309 4 000 1 286 2 500
Hagelagstur
4 000
4 000
Sum inntekter 46 697 43 000 30 870 37 500

KostnaderMøteutg. 13 681 16 000 8 585 14 000
Kursutg. 7 640 6 700 1 300 7 000
Utg marked 2 988 1 500 2 342 2 000
Hagelagstur 10 663 3 000
5 000
Rekvisita 949 1 000 871 1 000
Revisjon 600 600 600 600
Diverse 6 812 3 000 1 319 3 000
Gebyrer 748 500 399 500
Støtte lokallag 2 000


Sum kostnader 46 081 32 300 15 416 33 100
Overskudd 616 10 700 15 454 4 400